ผู้เขียน หัวข้อ: เรียน gre ที่ไหนดี, ติว gre ที่ไหนดี, แนวข้อสอบ gre, ตัวอย่างข้อสอบ gre, ข้อสอบ  (อ่าน 2060 ครั้ง)

clicktoday99

  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 287
  • ลงประกาศฟรี ซื้อ-ขายออนไลน์ ใหม่-มือสอง โปรโมทสินค้า ลงประกาศได้ไม่จำกัด
    • ดูรายละเอียด
ติว gre ที่ไหนดี   แนวข้อสอบ gre
ตัวอย่างข้อสอบ gre  ข้อสอบ gre พร้อมเฉลย
gre สอบอะไรบ้าง  สอบ GRE ที่ไหน
ติวสอบ GRE ที่ไหน

GRE คืออะไร มีกี่พาร์ท ข้อสอบ GRE ยากไหม ดูเพิ่มเติม ยูทูป ได้เลยค่ะGRE หรือ Graduate Record Examinati on เป็นข้อสอบวัดเชาวน์ปัญญาทั่วไป สําหรับผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในประเทศ สหรัฐอเมริกา ยกเว้น Business School ที่ต้องสอบ GMAT (Graduate Managemen t Admission Test) และ Law School ที่ต้องสอบ LSAT (Law School Admission s Test) ข้อสอบ GRE จะเป็นแบบปรนัย ประกอบด้วยกันสามส่วนคือ Quantitat ive, Analytica l และ Verbal โดยจะมีอีก ส่วนหนึ่งที่สอบแยกต่างหากคือ การเขียน essay ที่เรียกว่า Writing Assessmen t. ปัจจุบัน ในประเทศไ ทยได้เปลี่ยนรูปแบบการสอบมาเป็นแบบ Computer Adaptive Test (CAT) ซึ่งสามารถสมัครสอบได้กว่า 20 วัน ในแต่ละเดือนและสามารถรู้ผลสอบได้อย่างรวดเร็ว

การสอบ GRE มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ การสอบทั่วไป (General Test ) และการสอบ เฉพาะวิชาสาขา (Subject Test) ในวิชาต่างๆ 16 สาขา การสอบทั่ว ไป (General Test ) เป็นการสอบเพื่อวัดทักษะของผู้สอบในรูปของคะแนนของความสามารถทางภาษา คํานวณและความสามรถในเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ เวลาการสอ บทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง 30 นาที

ลักษณะของข้อสอบ Quantitat ive Section (Mathemati c)

มี 28 คําถาม ใช้เวลา 45 นาที
Verbal Section (Sentence Completio n, Antonym, Reading Comprehen sion)
มี 30 คําถาม ใช้เวลา 30 นาที
Analytica l Reasoning (Logic Games and Logical Reasoning)
มี 35 คําถาม ใช้เวลา 60 นาที

GRE คืออะไร, ติวสอบ GRE เพื่ออะไร

ติวสอบ GRE เพื่อทำข้อสอบ สำหรับผู้ที่ต้องการจะสมัครเข้าศึกษาต่อ ในระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate schools) มีชื่อเต็ม ๆ ว่า Graduate Record Examinati on ข้อสอบจะทดสอบ ( Test Content ) ดังนี้ Analytica l Writing, Verbal Reasoning และ Quantitat ive Reasoning ให้เวลาทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง 45 นาที คะแนนสอบแ ต่ละพาร์ทอยู่ระหว่าง 130 – 170 คะแนน ยกเว้นพาร์ทการเขียนจะมีคะแนนตั้งแต่ 0-6 คะแนน ซึ่งคะแนนสอบมีอายุ 5 ปี นอกจากนี้ GRE ยังมีสอบวิชาเฉพาะ หรือ GRE Subject Test ด้วย ซึ่งจะมีรายวิชาให้เลือกสอบ ได้แก่ Biochemis try , Cell and Molecular Biology, Biology, Chemistry, Computer Science, Literatur e English, Mathemati cs, Physics และ Psycholog y โดยแต่ละวิชาจะมีคะแนนอยู่ระหว่าง 200 – 990 คะแนน


GRE มีกี่ข้อ ข้อสอบออกอะไรบ้าง ยากไหม

การสอบ GRE (อ่านว่า จี อาร์ อี) หรือ GRE General Test เป็นการสอบแบบคอมพิวเตอร์ (Computer-Based Test) ซึ่งข้อสอบจะประกอบไปด้วยเนื้อหา ( Test Content )ดังนี้

    พาร์ท Analytica l Writing การเขียนเชิงวิเคราะห์ ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การเขียนวิจารณ์บทความ ใช้เวลา 30 นาที และการเขียนแสดงความคิดเห็น ใช้เวลา 30 นาที
    พาร์ท Verbal Reasoning เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถในด้านการวิเคราะห์,การประเมินบทความ และความสา มารถในการ หาข้อสรุป, วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆของประโยค เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคำและความคิด ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 20 ข้อใช้เวลาส่วนละ 30 นาที
    พาร์ท Quantitat ive Reasoning เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์, การแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ และการวิเคราะห์เหตุผล จะมีจำนวนคำถามเท่าๆกันระหว่าง เลขคณิต, พีชคณิต, เรขาคณิต และการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 20 ข้อ ใช้เวลาส่วนละ 30 นาที
    พาร์ท Unscored¹ และ Research² เป็นส่วนหนึ่งของการสอบที่ไม่มีการคิดคะแนน แต่ผู้สอบ ( GRE Test Takers )ก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำข้อสอบส่วนนี้ด้วยEssay Questions (Writing Assessmen t)

GRE ได้นําการสอบแบบ Writing Assessmen t มาใช้เมื่อเดือนตุลาคม 1999 การสอบนี้จะสอบในวันที่ต่างจากการสอบอื่นๆ ในแต่ละคณะจะมีการสอบ ข้อเขียนที่แตกต่างกันไป ดังนั้นจึงต้องเลือกว่าจะสอบเพื่อนําไปใช้เรียนต่อในสาขาวิชาใด เพื่อจะได้หาข้อสอบให้ตรงกับความต้องการของสาขาวิชานั้นๆ ในการสอบแ บบนี้จะมีอยู่สองคําถาม โดยบทความ แรก จะให้เราออกความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ซึ่งใช้เวลา 45 นาที ส่วนที่สองนั้นจะให้เราวิเคราะห์ความ เป็นเหตุและผลในข้อเขียนที่อ่าน ใช้เวลา 30 นาที

การสอบเฉพ าะสาขาวิชา (Subject Test)
เป็นการสอบเกี่ยวกับวิชาหลักในสาขาที่นักศึกษาต้องการเข้าศึกษา ซึ่งจะมีทั้งหมด 16 วิชา ผู้สอบต้องตรวจสอบจากเอกสารของสถาบันว่าต้องการผล คะแนนการส อบ Subject Test หรือไม่ ถ้าไม่ได้ระบุไว้จะหมายถึงการสอบเฉพาะ General Test รายงานผลก ารสอบ GRE จะเป็นการรายงานผล คะแนนสําหรับ 3 ครั้งล่าสุด มหาวิทยาลัยบางแห่ง อาจจะพิจารณาเฉพาะผลคะแนนครั้งที่ดีที่สุด แต่บางแห่งอาจจะพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 3 ครั้ง ใน ขณะที่มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจจะพิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษาจากผลที่ได้แต่ละครั้ง การคิดคะแนน GRE จะไม่มีคะแนนติดลบเหมือน GMAT มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะพิจารณาคะแนนในส่วนของ Verbal และ Quantitat ive ผลสอบ GRE สามารถใช้ได้ 3-5 ปี ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละ สถาบัน อัตราค่าสมัครสอบปัจจุบันเท่ากับ US$ 170 ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากwww.gre.org

เรียน GRE เพื่อเป็นการทดสอบ วัดทักษะ 4 ด้านด้วยกันคือ
1. ความอดทนแ ละความตั้งใจจดจ่อ เพราะการทําข้อสอบใช้เวลาทั้งหมดสามชั่วโมง ฉะนั้นอาจทําให้เกิดความเหนื่อยล้าทั้งทางกายและจิตใจ ฉะนั้นผู้เข้า สอบควรเตรียมตัวให้พร้อม
2. ความสามาร ถในการอ่านจับใจความ คณิตศาสตร์ ความสามาร ถในการหาข ้อสรุป ทั้งด้วยวิธีอุปมานนั่นคือ หาข้อสรุปจากข้อมูลทั่วไปที่มีให้ และวิธี อนุมานนั่นคือหาข้อสรุปด้วยการคาดคะเน จากสิ่งที่เรารู้อยู่แล้ว ในการสอบนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้นําเครื่องคิดเลขเข้าไปในห้องสอบ จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องฝึกซ้อมทักษะในการคานวณให้รวดเร็วและแม่นยํา
3. ทักษะในการสอบ วัดความสามารถในการคาดคะเน ใช้เวลาในการตัดสินใจไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและสามารถตัดสินใจภายใต้ความกดดัน
4. ความสามาร ถในการแก้ไขปัญหา

GRE Test Day ตารางสอบมีวันไหนบ้าง

การสอบ GRE มี 2 แบบ ได้แก่ การสอบที่บ้าน (Test at Home) และ การสอบที่ศูนย์สอบ (Test at Test Center) ดังนั้น ความถี่ของตารางสอบ GRE ของทั้งสองแบบนี้จะไม่เหมือนกัน โดยหากเป็นการสอบที่บ้านจะมีระบบที่พร้อมให้บริการตลอดเวลา สามารถสมัครสอบได้ทุกวัน ( Test Day ) ส่วนหากเป็นการสอบที่ศูนย์สอบ ตารางสอบ GRE จะมีเปิดให้สมัครได้ทุกสัปดาห์ โดยจะมีความถี่สัปดาห์ละ 2-3 วัน ผู้สนใจสมัครสอบ สามารถเข้าไปอัพเดตรอบสอบและสมัครสอบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของ ETS โดยตรง

การคิดคะแนนของ GRE
ผู้เข้าสอบจะได้รับผลคะแนนสําหรับ GRE (CAT) อยู่ 3 ประเภท คือ
• Quantitat ive (คําถามคณิตศาสตร์) ระดับคะแนน อยู่ในช่วง 200 ถึง 800
• Verbal (การอ่านจับใจความ ค่าตรงข้าม และการเติมคําในช่องว่าง) ระดับคะแนนอยู่ในช่วง 200 ถึง 800
• Analytica l (คําถามพวกโลจิกและการให้เหตุผลโต้แย้ง) ระดับคะแนนอยู่ในช่วง 200 ถึง 800

นอกเหนือจากนี้ ในส่วนของ Writing Assessmen t จะมีการประเมินผลอยู่ในระดับ 0 ถึง 6 คะแนนส่วนนี้ไม่ค่อยมีความสําคัญมากนักเมื่อเทียบกับสาม ส่วนแรก และมีมหาวิทยาลัยบางแห่งเท่านั้นที่ต้องการผล Writing Assessmen t ผลสอบนี้จะมีการให้เกรดโดยการคิดแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ ยกตัวอย่างเช่น คะแนน รวม 630 ตรงกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 หมายความว่ามีผู้เข้สอบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ได้คะแนนต่ํากว่าหรือเท่ากับ 630

ความสําคัญของคะแนน GRE
คะแนน GRE จะเป็นตัวชี้ว่าเราสามารถสมัครเข้าสาขาอะไรและมหาวิทยาลัยไหนได้บ้าง เพราะมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะกําหนดคะแนนไว้แตกต่างกัน โดยจะกําหนดคะแนน าสุดที่ควรจะได้เอาไว้ โดยเฉพาะโ ปรแกรมที่มีการแข่งขันสูง ก็จะตั้งคะแนน GRE ไว้ค่อนข้างสูง ทั่วไปแล้ว Graduate School ต้องการคะแนนที่อยู่ในช่วง 600 ถึง 2400 ซึ่งเป็นคะแนนรวมของทั้งสามส่วน แต่บางแห่งก็ต้องการเพียงสองส่วนเท่านั้น ซึ่งคะแนนรวมก็จะอยู่ในช่วง 400 ถึง 1,600 สําหรับ Technical grad program จะต้องการคะแนนในส่วน Quanitati ve ค่อนข้างสูง ส่วนด้านจิตวิทยานั้น จะเน้นไปในด้าน Anaytical ดังตัวอย่างในตารางข้างล่าง

สําหรับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้เรียนระดับปริญญาตรีในสหรัฐอเมริกา และสมัครเข้าเรียนต่อในระดับสูงขึ้นในอเมริกา ควรจะให้ความสําคัญกับคะแนน GRE ค่อนข้างมากเพราะว่าการตัดสินว่าจะได้เข้าเรียนหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับส่วนนี้ค่อนข้างมาก และอาจจะมีการเรียกดูผลในส่วน Verbal ถ้าหากไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูด

GRE มีศูนย์สอบหรือสนามสอบที่ไหนบ้าง

ศูนย์สอบ GRE ในประเทศไ ทย ส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพมากกว่าจังหวัดอื่น ๆ สถานที่สอบ เช่น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ Paradigm Language Institute แต่อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจสมัครสอบ สามารถอัพเดตรอบสอบที่ว่างและสถานที่สอบผ่านเว็บไซต์ของ ETS ได้เช่นเดียวกัน โดยระบบมักจะขึ้นสนามสอบที่ใกล้กับตำแหน่งที่เราอยู่ที่สุดมาให้

 
GRE ค่าสอบเท่าไหร่

ค่าสอบ GRE คือ $205 ซึ่งเป็นราคาค่าสอบที่เท่ากันทั่วโลก ยกเว้นประเทศจีนและอินเดีย ที่ค่าสอบ GRE จะต่างออกไป โดยค่าสอบในประเทศจีน คือ $231.30 ส่วนค่าสอบในประเทศอินเดีย คือ $213 ดังนั้น สำหรับใครที่จำเป็นต้องใช้คะแนนในการยื่นสมัครเรียนทั้งในและต่างประทศ แต่ยังไม่เคยสอบมาก่อน หรือไม่เคยเรียนหลักสูตรนานาชาติมาก่อน การติวสอบ GRE จะสำคัญมาก เพื่อไม่ให้เราต้องจ่ายค่าสอบเพื่อสอบใหม่หลาย ๆ รอบนั่นเอง

GRE คะแนนสอบอ อกเมื่อไหร่

หลังจากสอบ GRE เสร็จแล้ว เราสามารถ ดูผลคะแนนได้ทันทีหลังสอบเสร็จ แต่จะเป็นผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งจะดูได้เฉพาะพาร์ท Verbal Reasoning และ Quantitat ive Reasoning เท่านั้น ส่วนคะแนนพาร์ท Analytica l Writing ยังไม่สามารถดูได้ทันที ทั้งนี้ เราสามารถ เชคคะแนนส อบอย่างเป็นทางการได้ผ่านเว็บไซต์ของ EST โดยให้ Log in เข้าสู่ระบบที่เราเคยสมัครสอบ ซึ่งจะดูคะแนนนี้ได้ในช่วง 10-15 วันหลังสอบ โดยจะมีอีเมลแจ้งด้วยว่าเราสามารถดูผลคะแนนได้แล้ว

GRE สำหรับยื่นสมัครเรียน ควรได้เท่าไหร่

คะแนนสอบ GRE จะอยู่ระหว่าง 130 – 170 คะแนน ซึ่งไม่มีเกณฑ์ตกหรือผ่าน แต่จะขึ้นอยู่กับว่าหลักสูตรที่เราสนใจสมัครเรียนต้องการคะแนนเท่าไหร่ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมักกำหนดคะแนน GRE ไว้ไม่เท่ากัน โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 150 คะแนนขึ้นไป ซึ่งเราสามารถตรวจสอบเกณฑ์คะแนนสำหรับยื่นจากเว็บไซต์ของคณะที่เราสนใจโดยตรงได้

TAGS:: เรียน gre ที่ไหนดี, ติว gre ที่ไหนดี,
แนวข้อสอบ gre, ตัวอย่างข้อสอบ gre,
ข้อสอบ gre พร้อมเฉลย, gre สอบอะไรบ้าง
สอบ GRE ที่ไหน, ติวสอบ GRE ที่ไหนGRE ครูพี่เปิ้ล CHULATUTO R, ติว GRE ครูพี่เปิ้ล CHULATUTO R
เรียน GRE ครูพี่เปิ้ล CHULATUTO R,  ติวสอบ GRE ครูพี่เปิ้ล CHULATUTO R
,

 รวมเว็บลงประกาศฟรี ล่าสุด
รวมเว็บประกาศฟรี
โพสต์ขายของฟรี
ลงโฆษณาสินค้าฟรี
โฆษณาฟรี
ประกาศฟรี
เว็บฟรีไม่จำกัด
ทำ SEO ติด Google
ลงประกาศขาย
เว็บฟรียอดนิยม
โพสโฆษณา
ประกาศขายของ
ประกาศหางาน
บริการ แนะนำเว็บ
ลงประกาศ
รวมเว็บประกาศฟรี
รวมเว็บซื้อขาย ใช้งานง่าย
ลงประกาศฟรี ทุกจังหวัด
ต้องการขาย
ปล่อยเช่า บ้าน คอนโด ที่ดิน
ขายบ้าน คอนโด ที่ดิน
ประกาศฟรี ไม่มี หมดอายุ
เว็บประกาศฟรี ติดอันดับ
ฝากร้านฟรี โพ ส ฟรี
ลงประกาศฟรี กรุงเทพ
ลงประกาศฟรี ทั่วไทย
ลงประกาศโฆษณาฟรี
ลงประกาศฟรี 2023
รวมเว็บลงประกาศฟรี

รวม SMFขายสินค้า
ประกาศฟรีออนไลน์
ลงประกาศ สินค้า
เว็บบอร์ด โพสต์ฟรี
ลงประกาศ ซื้อ-ขาย ฟรี
ชุมชนคนไอทีขายสินค้า
ลงประกาศฟรีใหม่ๆ 2023
โปรโมทธุรกิจฟรี
โปรโมทสินค้าฟรี
แจกฟรี รายชื่อเว็บลงประกาศฟรี
โปรโมท Social
โปรโมท youtube
แจกฟรี รายชื่อเว็บ
แจกฟรีโพสเว็บบอร์ดsmf
เว็บบอร์ดsmfโพสฟรี
รายชื่อเว็บบอร์ดขายสินค้าฟรี
ลงประกาศฟรี เว็บบอร์ด
เว็บบอร์ดขายสินค้าฟรี
ฟรี เว็บบอร์ด แรงๆ
โพสขายสินค้าตรงกลุ่มเป้าหมาย
โฆษณาเลื่อนประกาศได้
ขายของออนไลน์
แนะนำ 6 วิธีขายของออนไลน์
อยากขายของออนไลน์
เริ่มต้นขายของออนไลน์
ขายของออนไลน์ เริ่มยังไง
ชี้ช่องขายของออนไลน์
การขายของออนไลน์
สร้างเว็บฟรีประกาศ

smf โพสฟรี
smf ขายของออนไลน์อะไรดี
smf โพสฟรี
อยากขายของออนไลน์ smf
ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ
smf เริ่มต้นขายของออนไลน์
ไอ เดีย การขายของออนไลน์
เว็บขายของออนไลน์
เริ่ม ขายของออนไลน์ โพสฟรี
smf ขายของออนไลน์ที่ไหนดี
เทคนิคการโพสต์ขายของ
smf โพสต์ขายของให้ยอดขายปัง
โพสต์ขายของให้ยอดขายปังโพสฟรี
smf ขายของในกลุ่มซื้อขายสินค้า
โพสขายของยังไงให้มีคนซื้อ
smf โพสขายของแบบไหนดี
โพสฟรีแคปชั่นโพสขายของยังไงให้ปัง
smf แคปชั่นแม่ค้าออนไลน์
แคปชั่นแม่ค้าออนไลน์ โพสฟรี
ขายของให้ออร์เดอร์เข้ารัว ๆ
smf โพสต์เรียกลูกค้า
โพสต์เรียกลูกค้าโพสฟรี
smf ขายของออนไลน์ให้ปัง
smf โพสต์ขายของ
smf เขียนโพสขายของโดนๆ
แคปชั่นเปิดร้าน โพสฟรี
smf วิธีโพสขายของให้น่าสนใจ
วิธีเพิ่มยอดขาย โพสฟรี
smf เทคนิคเพิ่มยอดขาย

เพิ่มยอดขายให้เข้าเป้า
เว็บบอร์ดฟรี
โปรโมทฟรี
มีลูกค้าเพิ่ม - YouTube
ผลักดันยอดขายโปรโมทฟรี
โปรโมทผลักดันยอดขาย
โปรโมทแผนการเพิ่มยอดขายให้ได้ผล
โปรโมทวิธีการวางแผนการเพิ่มยอดขาย
ยอดขายไม่ดีควรทำอย่างไร
ยอดขายตกเกิดจากอะไร
ทำไมต้องเพิ่มยอดขาย
ขายฟรี
ยอดการขาย คืออะไร
กลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
โพสฟรีการกระตุ้นยอดขาย
โปรโมทกระตุ้นยอดขาย
โปรโมทฟรีออนไลน์กระตุ้นยอดขาย
ประกาศฟรีเพิ่มยอดขาย
ลงประกาศเพิ่มยอดขาย
ฝากร้านฟรีเพิ่มยอดขาย
ลงประกาศฟรีใหม่ ๆ เพิ่มยอดขาย
เว็บประกาศฟรีเพิ่มยอดขาย
Post ฟรี
ประกาศขายของฟรี
ประกาศฟรี
โพส SEO
ลงโฆษณาฟรี
โปรโมทเพจร้านค้า